Maden ve Rehabilitasyon Projesi

6831 sayılı Orman Yasası ve buna bağlı olarak çıkarılan 16.madde uyarınca Orman İdaresinden alınması gereken her türlü izin için proje ve dosya hazırlama ile bu dosyaların takip edilerek neticelendirilmesi firmamızın uzmanlık alanında yer alan işlerdendir.
Maden arama  ve işletme, altyapı tesis, pasa, yol, rehabilitasyon projesi ve teknik rapor işleri . Firmamız  tarafından gerek iznin başlangıç safhalarında gerekse sürecin kurumlar bazında takibinde “OLUR” u ilgili firmasına iletilene kadar süreci takip etmekteyiz.

Orman Kanunun 16.Maddesi kapsamına giren Maden izinleri ;
1.Maden arama izinleri
2.Maden işletme izinleri
3.Maden tesis ve altyapı tesis izinleri
4.Hammadde üretim izinleri
5.Devir temdit ve iptal işlemleri
6.Rehabilite işlemleri
7.Rehabiliteye hazırlık maksatlı dolgu izni işlemleri
8.Muhafaza ormanlarında dolgu işlemleri

İzin rapor eklerinin hazırlanması ve onaylanması
1- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli orman mühendisleri veya orman yüksek mühendislerince yapılacaklar hariç olmak üzere, izin alanlarının orman kadastro ve meşcere haritasında gösterilmesi ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır ve Orman Mühendisleri Odasına vize ettirilir.
2- Maden işletme, maden tesis ve altyapı tesis alanında genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli orman mühendisleri veya orman yüksek mühendislerince yapılacaklar hariç olmak üzere rehabilitasyon projeleri ormancılık bürosu tarafından düzenlenerek imzalanır, heyetçe kontrol edilir, uygun görülenler bölge müdürlüğünce onaylanır.
3- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak müracaatlarda ruhsat ve diğer evrakın aslı veya kurum amirince onaylı suretlerinin verilmesi istenir.
4- Gerçek ve tüzel kişilerce bölge müdürlüğüne verilen dört takım evrakın birinci takımının aslı veya noter onaylı olması; diğer suretlerin ise aslına uygunluğunun ormancılık bürosu tarafından kontrol edilerek onaylanması istenir. Evrakın aslına uygunluğu bölge müdürlüğünce kontrol edilir.
5- Taahhüt senetleri noter tarafından onaylanır. Ancak; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak taahhüt senedinde noter onayı aranmaz. Kurum yetkilisi tarafından onaylanır.
6- Orman kadastrosu henüz yapılmamış yerlerde orman kadastro haritası istenmez.
7- İzin talebine ait tüm bilgi ve belgeler dijital ortamda orman idaresine verilir.

İzin sahalarının kontrolü ve sorumluluk
1- Oluşturulan heyetçe izin sahalarının takvim yılı içinde en az bir defa kontrolü yapılır.
2- Bu Yönetmelik gereği izin verilen alanlarda izin sahibi ile üçüncü kişi veya kuruluşlar arasındaki sözleşmeye dayanılarak yapılan faaliyetlerden izin sahibi üçüncü kişi ile birlikte sorumludur. İzin alanlarında her türlü hak ve yükümlülük izin sahibine aittir.
3- İzin alınmadan yapılan madencilik faaliyetleri ile izin verilen alanlardaki sınırı aşanlar için düzenlenen suç tutanağı ayrıca Maden İşleri Genel Müdürlüğüne bildirilir.
4- Verilen izin amacı dışında kullanılamaz.

Etiketler:

Yorumlar kapalı