Maden Yönetmeliği

Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, 3213 sayılı Maden Kanununun 7 nci maddesinde belirtilen alanlarda madencilik faaliyetlerinin hangi esaslara göre yürütüleceği ve bu esaslarla ilgili olarak bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının vereceği izinlere dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, orman, muhafaza ormanı, ağaçlandırma alanları, kara avcılığı alanları, özel çevre koruma bölgeleri, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tarım, mera, sit alanları, su havzaları, kıyı alanları ve sahil şeritleri, karasuları, turizm bölgeleri, alanları ve merkezleri ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri, askerî yasak bölgeler, imar alanları ve mücavir alanlarda madencilik faaliyetlerinin çevresel etki değerlendirmesi, gayrisıhhi müesseseler ile ilgili hususlar dahil hangi esaslara göre yürütüleceğini kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu Yönetmelik, 3213 sayılı Maden Kanununun 5177 sayılı Kanun ile değişik 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 3213 sayılı Maden Kanununu,
Bakanlık: Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını,
Genel Müdürlük: Maden İşleri Genel Müdürlüğünü,
Maden Ruhsatı: Maden Kanununa göre verilen arama, işletme ruhsatları ile sertifikalarını,
Ruhsat Hukuku: Ruhsat sahiplerinin ruhsattan doğan hak ve yükümlülüklerini,
Arama Ruhsatı: Belirli bir alanda maden arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi için verilen yetki belgesini,
Madencilik Faaliyetleri: Madenlerin aranması, üretilmesi, sevkıyatı ve atıkların bertarafı ile ilgili tüm faaliyetler ve bu üretime yönelik tesislerin yapılmasını,
Maden Arama Faaliyetleri: Prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma, sondaj, yarma, galeri gibi üretime yönelik olmayan faaliyetleri,
Arama Faaliyet Raporu: Ruhsat sahalarında yürütülen arama faaliyetleri ile ilgili Genel Müdürlüğe verilmesi gereken belgeyi,
İşletme Ruhsatı: İşletme faaliyetlerinin yürütülebilmesi için verilen yetki belgesini,
İşletme İzni: Bir madenin işletmeye alınıp üretim yapılabilmesi için verilen izni,
Sertifika: V. Grup madenlerin aranması ve işletilmesi için bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça verilen belgeyi,
Prospeksiyon: Madencilik arama faaliyetlerine mesnet teşkil edecek ön bilgilerin toplanmasını,
Görünür Rezerv: Boyutları, tenörü belirlenmiş üretilebilir kesin cevher miktarını,
Teknik Belge: Maden arama ve işletme faaliyetleri ile Kanunda belirtilen diğer işler için ilgili mühendis ve diğer teknik elemanlar tarafından hazırlanan imalât haritası, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik etüt, harita, kesitler, raporlar ve bunun gibi teknik içerikli belgeyi,
Faaliyet Bilgi Formu: Yıllık işletme faaliyetine ilişkin üretim, satış, stok ve bunun gibi bilgileri içeren, şekli ve muhtevası yönetmelikle gösterilecek olan belgeyi,
İmalât Haritası: İşletmelerde üretim yapılan yerleri, miktarları ve yapılış şeklini gösterir ölçekli beyan niteliğindeki haritayı,
Proje: Yeraltı kaynaklarının değerlendirilmesi amacına dönük belirli girdileri seçilmiş bir teknoloji kullanarak mevcut ve potansiyel talebi karşılamak üzere mal ve cevher üretmek için çalışmaları düzenleyen beyan niteliğinde raporu,
Çevre ile Uyumlu Hale Getirme: Madencilik faaliyetinde bulunulan alanın faaliyet süresince ve sonrasında projesine uygun olarak, çevre emniyetinin sağlanarak arazinin ıslah edilmesi ve doğaya yeniden kazandırılması faaliyetlerini,
Maden Hakları: Madenlerin aranması, bulunması ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara tanınan maddî imkânlarını,
Teminat: Madencilik faaliyetlerinde Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine göre alınan nakit para, süre yönünden sınırsız banka ve özel finans kurumu teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak alınan geçici ödemeyi,
Tesis: Madencilik faaliyetleri için gerekli olan kırma, kesme ve işleme tesisleri ile fiziksel, fizikokimyasal ve kimyasal yöntemlerin kullanıldığı cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisleri, depolama ve atık bertaraf tesisi gibi geçici ünitelerini,
Altyapı Tesisi: Madencilik faaliyetleri için gerekli ve rezervin ömrü ile sınırlı olan yol, su, haberleşme, enerji hattı, trafo, şantiye binası, yemekhane, atölye gibi geçici yapı ve binaları,
Geçici Tesisler: Maden ruhsatının süresine bağlı olarak yapılan tesis ve altyapı tesislerini,
İşletme Projesi: Gerçekleştirilmesi planlanan madencilik faaliyetleri ile ilgili Maden Kanununa göre hazırlanmış projeyi,
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi veya çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknolojik alternatiflerin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu: “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen proje veya çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler için belirlenen özel formata göre hazırlanacak raporu,
Proje Tanıtım Dosyası: Seçme eleme kriterleri uygulanacak projelere çevresel etki değerlendirmesi uygulanmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacı ile hazırlanan dosyayı,
Proje Sahibi: Bu Yönetmeliğe tabi bir projenin her aşamada yürütülmesini üstlenen gerçek ya da tüzel kişiyi,
İnceleme Kurulu: Birinci sınıf gayrisıhhi müesseseler için yer seçimi ve tesis kurma, deneme ve açılma izni amacıyla, ikinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseler için açılma iznine esas beyanname bilgilerini denetlemek amacıyla yetkili idarelerde oluşturulan kurulu,
ifade eder.
___
İKİNCİ BÖLÜM
Genel İlkeler
İzinlerle ilgili temel ilke
Madde 5 – Madenlerin aranması ve üretilmesi ile ilgili faaliyetlerde alınması gereken izinlerde uygulanacak usul ve esaslar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, madencilik faaliyetleri için bu Yönetmelik kapsamında izin verme ve süre uzatılmasına ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken, kanunlarında, uluslararası sözleşmelerde ve bu Yönetmelikte öngörülmemiş ise başka kuruluşların görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlara dayalı olarak işlem yapamaz. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları, izin taleplerini, kanunlarındaki ve bu Yönetmelikteki hükümlere göre sonuçlandırır.
Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haller ve diğer kanunların ilgili hükümleri dışında, madencilik faaliyetleri engellenemez ve çıkarılacak yönetmeliklerde bu Yönetmelikte belirtilen kısıtlamaların dışında bir kısıtlama getirilemez.
Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının çıkaracağı madencilik faaliyetlerini etkileyen mevzuatın düzenlenmesinde, Bakanlığın görüşü alınır.
İzin süresi ve süre uzatımı
Madde 6 – Ruhsat alanı dahilinde, madencilik faaliyetleri veya bu faaliyetlere bağlı tüm tesisler için verilen izinlerin süresi maden ruhsat süresi kadardır. Maden ruhsatının temdit edilmesi halinde, ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış izinler ruhsat süresi kadar uzatılır.
Maden ruhsatlarının devredilmesi halinde, verilmiş olan izinler ve bunlara bağlı olan yükümlülükler, aynı şartlarda geçerlidir. Ruhsat devirleri ilgili valiliğe bildirilir.
Arama faaliyetleri
Madde 7 – Maden arama faaliyetleri, Kanun ve bu Yönetmelikte belirtilmiş izinlerin dışında başka bir mevzuat kapsamında izne tâbi değildir.
Maden ruhsat sahibi, arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum ve kuruluşuna gerçekleştireceği arama faaliyeti ile ilgili yazılı bilgi verir.
Test ve teknolojik araştırma amaçlı numune alma işlemi arama faaliyetleri kapsamındadır.
Üretim faaliyetlerinde izin
Madde 8 – Genel Müdürlükçe, maden arama ruhsat döneminde, görünür rezervin %10′una kadar maden üretim ve satış izni verilebilir. Arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim yapılabilmesi için bu Yönetmeliğin gerektirdiği izinlerin ayrıca alınması zorunludur.
Çevresel etki değerlendirmesi ve seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler için müracaat
Madde 9 – Maden ruhsat sahibi, işletme ruhsatı veya sertifikasını aldıktan sonra izin için valilik, Genel Müdürlük veya ilgili kurumdan herhangi birine üç ay içinde müracaat etmek zorundadır. Bu müracaat, valiliğe yapılmış ise bu süre içinde maden ruhsat sahibi tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Üç ay içinde maden ruhsat sahibinin izin için başvuruyu yapmaması halinde ruhsatın teminatı irat kaydedilerek üç ay ek süre verilir. Verilen ikinci üç aylık süre içinde izin için gerekli müracaat yapılmaz ise ruhsat iptal edilir. Teminat iradıyla ilgili olarak Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.
Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelere tabi olması durumunda ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığına müracaat ederek format almak zorundadır. Maden ruhsat sahibi formatın alınış tarihinden itibaren çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına bir yıl içinde sunmakla yükümlüdür.
Maden ruhsat sahibinin seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelere tabi olması durumunda ise, Proje Tanıtım Dosyasını hazırlayarak ruhsatın yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe müracaat eder.
Bu işlemlerin başlama tarihi, maden ruhsat sahibinin çevresel etki değerlendirmesi raporunu Çevre ve Orman Bakanlığına, Proje Tanıtım Dosyasını Çevre ve Orman Bakanlığı ve/veya valiliğe verdiği tarihtir. Diğer izinlerin alınması ile ilgili işlemler bu süreç içinde yürütülür. Bu işlemlerin başlatılması için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının alınması gerekmez. Çevresel etki değerlendirmesi işlemleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca çevresel etki değerlendirmesi sürecinde, en geç üç ay içinde bitirilir.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı ve gerekli diğer izinlerin alınmasından itibaren on beş gün içinde işletme izni verilir. Bu izin ile maden ruhsat sahibi ruhsat alanı içinde projesi kapsamında faaliyetlerini sürdürür.
Çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projelerinde izin için müracaat
Madde 10 – Maden ruhsat sahibi, çevresel etki değerlendirmesi prosedürü dışındaki maden projeleri için, üretim faaliyetlerine başlamadan önce, bu Yönetmelikte belirtilen izinlerin alınması için işletme ruhsatı veya sertifikasının yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde gerekli belgelerle birlikte valilik, Genel Müdürlük veya ilgili kurumdan herhangi birine müracaat eder. Maden ruhsat sahibi, izin için valiliğe müracaat ettiğini üç aylık süre içinde Genel Müdürlüğe bildirir. Genel Müdürlük izin taleplerinde gerekli koordinasyonu sağlar.
Üç ay içinde maden ruhsat sahibinin izin için başvuruyu yapmaması halinde ruhsatın teminatı irat kaydedilir.
İzin müracaatlarının değerlendirilmesi
Madde 11 – Maden ruhsat sahibinin izin talep belgelerini Genel Müdürlüğe vermesi halinde Genel Müdürlük bu belgeleri on beş gün içinde valiliğe veya ilgili kuruma gönderir.
Valiliğe yapılan müracaatlarda vali yardımcısı başkanlığında çevre ve orman il müdürlüğü, tarım il müdürlüğü, sağlık il müdürlüğü ve izin talep edilen alanın özelliği dikkate alınarak diğer birimlerin temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulur. Komisyon izin istenilen yer ile ilgili olarak bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemleri belirler ve ruhsat sahibine bildirir.
İzin belgelerinde eksiklikler
Madde 12 – İlgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe yapılan müracaat belgeleri incelenir. Eksik ve hatalı müracaatlar gerekçesi ile en geç bir ay içinde maden ruhsat sahibine bildirilerek maden ruhsat sahibinin bu eksikliklerini iki ay içinde tamamlaması istenir. Valiliğe yapılan müracaatlardan iki ay içerisinde eksikliklerini tamamlamayanlar Genel Müdürlüğe bildirilir. Ruhsat teminatları Kanunun 10 uncu maddesi gereği irat kaydedilir.
İzin için müracaat alanı
Madde 13 – Maden ruhsat sahibi, maden işletme faaliyetleri için ihtiyaç duyacağı alana bu Yönetmelik kapsamında izin müracaatında bulunabilir.
Alınan izinler, işletme izni belgesi üzerine işlenir.
İzinler için maddi yükümlülükler
Madde 14 – Genel Müdürlük ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatlarının gerektirdiği maddi yükümlülükler maden ruhsat sahibi tarafından karşılanır.
İzin müracaatının yapılacağı valilik
Madde 15 – İzin alınacak alanın birden fazla il sınırları içinde olması durumunda, üretim yapılacak alanın bulunduğu valilikler ile tesislerin kurulduğu yer valiliğine de izin almak üzere müracaat edilir.
Müracaat belgeleri
Madde 16 – Arama faaliyetinde bulunmak üzere gerekli izin için valiliğe veya Genel Müdürlüğe aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:
a) Arama ruhsatı örneği,
b) Uygun ölçekli topografik haritada ruhsat ile arama faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimi,
c) Yapılacak arama faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
d) Bina ve tesis var ise vaziyet planı.
Üretim faaliyetinde bulunmak üzere gerekli izin için valiliğe veya Genel Müdürlüğe aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:
a) İşletme ruhsatı veya arama ruhsatı örneği,
b) İşletme projesi veya arama faaliyet raporu,
c) Uygun ölçekli topografik haritada ruhsat ile üretim faaliyeti gösterilecek alanın koordinatlarının çizimi,
d) İzin alınacak alanın uygun ölçekli haritası,
e) Bina ve tesis var ise vaziyet planı.
Ayrıca, ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları kendi kanunları gereği ek bilgi isteyebilir.
Yeraltı madencilik faaliyetleri
Madde 17 – Uygulanan yöntem, teknoloji ve derinliğe bağlı olarak projesi Genel Müdürlükçe uygun bulunan yeraltı madencilik faaliyetlerinin tekabül ettiği yüzey alanı için herhangi bir izin alınmaz. Yeraltı madencilik faaliyetlerine bağlı olarak gerekli olan yerüstü tesisleri veya galeri ağzının isabet ettiği alan için bu Yönetmelik kapsamında gerekli izinlerin alınması zorunludur. Kültür varlığının bulunduğunun tespit edildiği alanlara isabet eden yeraltı madencilik faaliyetleri için ilgili kurumdan izin alınır.
Müktesep haklar
Madde 18 – Kanunun 7 nci maddesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen yerlerde yapılan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş olan izinler, müktesep hak olarak ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerlidir. Alınan izinler, ruhsatın temdit edilmesi halinde uzatılır. İşletme ruhsatı sınırları dahilinde işletme izni alınan diğer alanlar için de izin verilir.
05/06/2004 tarihinden önce verilmiş işletme ruhsatı ve bu ruhsat alanlarındaki faaliyetlere bağlı tesisler için verilmiş olan izinler, bu Yönetmelik gereği alınması gereken izinlerin yerine geçer.
___
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Orman, Muhafaza Ormanı ve Ağaçlandırma Alanlarında
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 19 – Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında, ağaçlandırma alanlarında ve mesire yerlerinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri için herhangi bir izin istenmez. Ancak, maden ruhsat sahibince, valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle bilgi verilir. İlgili orman bölge müdürlüğünce bu müracaatın bir örneği üzerine başvurunun kayıt tarihi ve sayısı belirtilerek maden ruhsat sahibine iade edilir. Bu örnek yazıyı alan maden ruhsat sahibi arama ruhsatı süresince yukarıda sayılan arama faaliyetlerinde bulunabilir.
Maden ruhsat sahibince, Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, özel ormanlar veya muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi fiziki müdahale gerektiren maden arama faaliyetleri için valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat edilir. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde ilgili orman bölge müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucuna göre izin verilir.
Üretim faaliyetleri
Madde 20 – Maden ruhsat sahibi; Devlet ormanları, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ormanlar, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; üretim faaliyetleri için valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili orman bölge müdürlüğüne gerekli belgelerle müracaat eder. İlgili orman bölge müdürlüğünce, arazi üzerinde yapılacak inceleme sonucu hazırlanan rapor göz önünde bulundurularak ruhsat süresince orman işletme izni ve/veya geçici tesis izni verilir. Orman işletme iznine ilişkin yapılan işlem sonuçları orman bölge müdürlüğünce Genel Müdürlüğe bildirilir.
Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen iznin beş hektardan az olması halinde, ağaçlandırma bedeli dışında başkaca bir bedel alınmaz. Sahanın çevre ile uyumlu hale getirilerek teslim edilmesinden sonra, aynı işletme izni içinde talep edilmesi halinde teslim edilen saha kadar aynı şartlarda izin verilir.
Bir ruhsat sahasında defaten verilen iznin tesisler dahil beş hektarı geçmesi halinde, aşan kısım için orman mevzuatı hükümlerine göre sadece ağaçlandırma bedeli, arazi tahsis bedeli ve teminat alınır. Bu alanlardaki madencilik faaliyetlerinden % 30 fazla Devlet hakkı alınmaz.
Maden arama veya işletme ruhsat döneminde maden üretimi yapılacak alan için orman izninin alınması sırasında bu üretimin yapılması amacıyla ruhsat sınırları içinde veya dışında altyapı tesisleri için ihtiyaç duyulan orman alanlarında da izin verilir.
Arama ruhsat döneminde yapılan üretim faaliyetleri için de bu madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.
Orman alanlarında yapılacak tesisler
Madde 21 – Orman alanlarında madencilik faaliyetleri ile ilgili geçici tesisler yapılabilir.
Mevcut yolların kullanımı
Madde 22 – Maden ruhsat sahibi arama ve işletme ruhsatı döneminde faaliyet göstereceği orman alanında mevcut yolları kullanabilir. Bu yolların kullanımı için ayrıca bir bedel ödenmez.
Orman izninin sona ermesi
Madde 23 – Orman işletme izni; sürenin dolması, hak sahibinin vazgeçmesi, ruhsatın Kanun hükümlerine göre iptali durumunda sona erer. Üretim faaliyeti sırasında maden ruhsat sahibinin, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun faaliyet göstermediğinin tespiti halinde Orman Genel Müdürlüğünce durum Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlüğün görüşü doğrultusunda Orman Genel Müdürlüğünce gerekli işlem yapılır.
Muhafaza ormanlarında madencilik faaliyetleri
Madde 24 – Muhafaza ormanlarında yapılacak madencilik faaliyetlerinde bu Yönetmelik hükümlerine göre izin verilir. Ancak, muhafaza ormanlarında I (a) Grubu madenler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için izin verilmez.
Bedeller
Madde 25 – Devlet ormanları, muhafaza ormanlarında ve ağaçlandırma alanlarında; madencilik faaliyetleri için aşağıda belirtilen bedeller alınır:
Ağaçlandırma bedeli: İzin verilen alanın ağaçlandırılması için gerekli olan bedel kadardır. Bu bedel bir defa alınır.
Arazi tahsis bedeli: Arazinin mevcut orman örtüsü ve bulunduğu bölge dikkate alınarak Orman Genel Müdürlüğünce hektar başına tespit edilecek bedeldir. Bu bedel her yıl alınır.
Teminat: Maden ruhsat teminatını aşmamak üzere Orman Genel Müdürlüğünce belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları ile Avlaklarda
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 26 – Maden ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılacak inceleme sonucu izin verilir.
Üretim faaliyetleri
Madde 27 – Ruhsat sahibi, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda; maden arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim faaliyeti gösterebilmesi için gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurur. Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda, maden üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından izin verilir. Bu izin, ruhsat aşamasına bakılmaksızın ruhsat hukuku sonuna kadar devam eder.
Yaban hayatı geliştirme sahaları ve üretim istasyonlarının bulunduğu alanlardaki maden arama ve işletme faaliyetleri aşağıdaki esaslar dahilinde yürütülür:
a) İzin verilen maden sahası üzerinde toprak var ise bu topraklar sıyrılarak bir yere depolanır ve faaliyetin tamamlanmasını takiben rekültüvasyon çalışmalarında kullanılır.
b) Madencilik faaliyetleri sırasında av ve yaban hayvanı türleri ile habitatın zarar görmemesi için işletme projesinde öngörülen gerekli önlemler alınır.
c) İşletmenin tamamlanmasını takiben, faaliyette bulunulan alan çevre ile uyumlu hale getirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Özel Çevre Koruma Bölgelerinde
Madencilik Faaliyetleri
Yürürlüğe konulacak özel çevre planları
Madde 28 – Özel çevre koruma bölgesi ilan edilecek alanlar için Genel Müdürlükten görüş alınır.
Arama faaliyetleri
Madde 29 – Maden ruhsat sahibi, özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığınca yapılacak inceleme sonucu izin verilir.
Üretim faaliyetleri
Madde 30 – Ruhsat sahibi, maden arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim faaliyeti gösterebilmesi için gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına başvurur. Özel çevre koruma bölgesi sınırları dahilinde maden üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından izin verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanlarında
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 31 – Maden ruhsat sahibi, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, milli parklar ve tabiat park alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu uyulması gereken esaslar belirlenerek izin verilir.
Üretim faaliyetleri
Madde 32 – Ruhsat sahibi; üretim faaliyetinde bulunmak için gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne başvurur. Milli parklar ve tabiat park alanlarında, maden üretim faaliyetlerinin yapılmasına 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 11 inci maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda izin verilebilir.
İzin verilen alanlarda üretimle doğrudan ilgili ve zorunlu olan yol, su, enerji hattı gibi alt yapı tesisleri ile şantiye, bakım-onarım ünitesi gibi geçici tesisler dışında herhangi bir yapılaşmaya gidilemez.
Tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları ile bu alanlara 60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyetlerine izin verilmez.
Milli parklar ve tabiat park alanlarında, I (a) Grup madenler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı hammaddesi üretimi için izin verilmez.
Görüş alma
Madde 33 – Milli park niteliğine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Bakanlığın görüşü alınarak belirlenir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Tarım Alanlarında
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 34 – Tarım alanlarında arazi sınıflarına bakılmaksızın maden arama çalışmalarına izin verilir.
Maden ruhsat sahibi, tarım alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, tarım alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucuna göre izin verilebilir.
Maden ruhsat sahibi arama faaliyetleri sırasında sulama, drenaj, toprak muhafaza tesisleri gibi tarımsal yapılara zarar vermemek ve arama faaliyeti sonrası, faaliyette bulunduğu bölgeleri çevre ile uyumlu hale getirmek zorundadır.
Üretim faaliyetleri
Madde 35 – Ruhsat sahipleri, tarım alanlarında yapacakları üretim faaliyetleri ve tesisler için gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığına müracaat ederek izin verilmesini talep eder.
Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve ekonomik olarak verimli dikili tarım arazileri ile sulu tarım arazilerinde Bakanlık tarafından uygun görülen maden üretim faaliyetleri için tarım dışı amaçlı kullanım izni, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilir.
Tarım alanlarında aşağıdaki esaslar dahilinde madencilik faaliyetleri için izin verilir:
a) İzin verilen maden sahasının üzerinde toprak var ise bu topraklar sıyrılarak bir yere depolanır ve faaliyetin tamamlanmasını takiben rekültüvasyon çalışmalarında kullanılır.
b) Madencilik faaliyetleri sırasında civar tarım arazilerinin bu çalışmalardan zarar görmemeleri için faaliyet raporu veya işletme projesinde öngörülen gerekli önlemler alınır.
c) Maden yayılım sahaları ve rezervlerinin tespitinden sonra üretim için yeterli olabilecek tarım alanlarına izin verilir.
d) Faaliyetlerin tamamlanmasını takiben yapılacak rekültüvasyon çalışmaları ile bu sahalar çevre ile uyumlu hale getirilir.
Yukarıda sayılan tarım arazileri dışında kalan ve nitelikleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından belirlenen marjinal tarım arazilerine ise, Valilik tarafından tarım dışı amaçlı arazi kullanım izni verilir.
Tarım alanlarında kurulacak tesisler
Madde 36 – Madencilik faaliyetleri için kurulması zorunlu tesisler için gerekli tarım arazisi, öncelikle marjinal tarım arazileri içerisinden karşılanır, karşılanmaması halinde diğer tarım arazilerinden karşılanır.
Çevresel etki değerlendirmesi raporu sunulması
Madde 37- Tarım alanlarının kullanım amacının değiştirilerek madencilik faaliyetlerine tahsis edilmesi için işlemlere çevresel etki değerlendirmesi süreci sonucunu beklemeden başlanır. Kullanım amacının değiştirilmesinin son aşamasında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının ilgili kamu kurumuna verilmesi ile izin süreci tamamlanır.
Madencilik faaliyetleri ile ilgili izinler, çevresel etki değerlendirmesi süreci içinde tamamlanır.
Tarım alanlarında yolların kullanılması
Madde 38 – Tarım alanlarındaki mevcut yollar, madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere genişletilebilir. Bu yolların kullanımı esnasında etrafındaki tarım alanlarının etkilenmemesi için gerekli önlemler maden ruhsat sahibince alınır.
Madencilik faaliyetleri için ruhsat alanı içinde veya dışında yapılması zorunlu olan yol, konveyör, su, haberleşme, enerji nakil hatları, havai hatlarının tarım alanlarından geçmesi halinde, bu altyapı tesislerinin valilik tarafından uygun görülen güzergahta maden ruhsat sahibi tarafından yapılmasına izin verilir. Özel mülkiyete tabi alanlar için ayrıca gerekli izinler alınır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Mera Alanlarında
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 39 – Maden ruhsat sahibi, mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu alanlarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığını bilgilendirerek mera tahsis amacı değiştirilmeden arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, mera, yaylak ve kışlakların bulunduğu alanlarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca yapılacak değerlendirme sonucu uyulması gereken esaslar belirlenerek mera tahsis amacı değiştirilmeden izin verilir. Bu faaliyetler sonrası maden ruhsat sahibi, faaliyette bulunduğu bölgeleri düzenleyerek çevre ile uyumlu hale getirir. Maden ruhsat sahibi faaliyetlerini, verdiği bilgi doğrultusunda yapmak zorundadır. Aksi taktirde faaliyet durdurularak Kanunun 7 nci maddesi hükümleri uygulanır.
Üretim faaliyetleri
Madde 40 – Arama faaliyetleri sonunda rezervi belirlenen madenlerin üretim ve üretime yönelik tüm faaliyetlerin yapılacağı alanların tahsis amacı; Bakan1ığın, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına talebi, Maliye Bakanlığının ve valiliğin uygun görüşü üzerine ilgili Bakanlıkça değiştirilebilir ve söz konusu yerlerin hazine veya ait olduğu vakıf adına tescili yapılır.
Arama ruhsatı döneminde belirlenen rezervin 1/10’unun üretilebilmesi için tahsis amacının değiştirilmesi gerekir.
İşletme ruhsatı döneminde yapılacak arama faaliyetleri ile ilgili olarak arama ruhsatı dönemindeki işlemler yapılır.
Çevresel etki değerlendirmesi raporu sunulması
Madde 41 – Tahsis amacının değiştirilmesi işlemlerine, çevresel etki değerlendirmesi süreci sonucu beklenmeden başlanır. Ancak tahsis amacı değiştirilecek alanların Hazine adına tescili için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının ilgili kamu kuruluşuna sunulması zorunludur.
Tahsis amacının değiştirilmesi
Madde 42- Mera, yaylak ve kışlakların tahsis amacının değiştirilmesi talebi gerekli belgelerle Genel Müdürlüğe ya da valiliğe yapılır.
Genel Müdürlüğe yapılan müracaatlar değerlendirilerek, görüşle beraber gerekli belgeler valiliğe gönderilir.
Tahsis amacının değiştirilmesi işlemlerinin müracaat tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde sonuçlandırılması esastır.
Bedeller
Madde 43 – Tahsis amacının değiştirilmesi karşılığı maden ruhsat sahibinin ödeyeceği bedel, mera, yaylak ve kışlaklardan elde olunacak 20 yıllık ot geliri esas alınarak mera komisyonunca tespit edilir. Bunun dışında herhangi bir bedel ödenmez.
Madencilik faaliyetleri sonrasında çevre ile uyumlu hale getirilmesi
Madde 44 – Tahsis amacı değiştirilen alanda yapılacak madencilik faaliyetleri çevredeki mera alanlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde yürütülür. Maden ruhsat sahibi, tahsis süresi bitiminde faaliyette bulunduğu alanları işletme projesinde veya çevresel etki değerlendirmesi raporunda kabul edildiği şekilde çevre ile uyumlu hale getirilmekle yükümlüdür. Aksi halde Kanunun 7 nci maddesine göre işlem yapılır.
Mera alanlarında tesis yapımı
Madde 45 – Tahsis amacı değiştirilmiş alanlarda valiliğe bilgi vermek suretiyle madencilik faaliyetleri için gerekli olan tesisler yapılabilir.
Ruhsat alındıktan sonra mera ilanı
Madde 46 – Genel Müdürlükçe işletme izni verildikten sonra, bu alanın mera ilan edilmesi durumunda, herhangi bir tahsis değişikliği yapılmadan, temdit dahil madencilik faaliyeti yürütülür.
Mera alanlarında yolların kullanılması
Madde 47 – Mera alanlarındaki mevcut yollar, madencilik faaliyetlerinde kullanılmak üzere iyileştirilerek genişletilebilir. Bu yolların kullanımı esnasında etrafındaki mera alanlarının etkilenmemesi için gerekli önlemler maden ruhsat sahibince alınır.
Madencilik faaliyetleri için ruhsat alanı dışında yapılması zorunlu olan yolların mera alanlarından geçmesi durumunda, mera tahsis değişikliği yapılarak yol yapılmasına izin verilir.
Madencilik faaliyetleri için gerekli olan su, haberleşme, enerji nakil hatları, konveyör bantları gibi geçici tesisler, tahsis amacının değiştirilmesine gerek kalmadan valilikten izin alınarak yapılır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Alanlarda
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 48 – Maden ruhsat sahibi, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanlarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulu müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili kurulca yapılacak değerlendirme sonucuna göre maden ruhsat sahibinin faaliyeti süresince uyulması gerekli esaslar belirlenerek izin verilebilir.
Üretim faaliyetleri
Madde 49 – Maden üretim faaliyetinde bulunmak isteyen maden ruhsat sahibi; gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili bakanlığa müracaat eder. İlgili bakanlıkça, izin talep edilen alanda çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda madencilik faaliyetlerine izin verilebilir. Çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetlerinde ilgili bakanlıkça belirlenen esaslara göre üretim faaliyeti yapılır.
Çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetlerinde, maden ruhsat sahiplerinin müracaatına istinaden, yapılacak işlemler iki ay içinde tamamlanır.
Madencilik faaliyetleri sırasında kültür ve tabiat varlığına rastlanması
Madde 50 – Madencilik faaliyetleri esnasında kültür ve tabiat varlıklarına rastlanması halinde maden ruhsat sahibi, kültür ve tabiat varlığının olduğu alandaki faaliyetini geçici olarak durdurarak en geç üç gün içinde en yakın müze müdürlüğüne, mülki idare amirliğine veya Genel Müdürlüğe bildirir. En geç on gün içinde ilgili bakanlık ve Genel Müdürlük elemanlarından oluşacak bir heyet yerinde incelemelerini yapar. Yapılan inceleme sonucu, hazırlanan raporlar göz önünde bulundurularak o alandaki faaliyetin durumuna ilişkin ilgili kurulca karar verilir.
Kültür ve tabiat varlıklarının zarar görmesi
Madde 51 – Madencilik faaliyetleri esnasında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bilerek yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına sebebiyet veren veya kültür ve tabiat varlığına rastlanıldığında haber vermeyen ruhsat sahiplerine ait alanlardaki faaliyet durdurularak Kanun ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümleri uygulanır.
Kültür ve tabiat varlığı ve doğal sit alanlarının tespit ve tescilinde görüş alınması
Madde 52- Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespiti ve genişletilmesi, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde Bakanlığın görüşü alınarak yapılır.
Kültür ve tabiat varlığı ve doğal sit alanlarının yeniden tespiti
Madde 53- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce tescil edilmiş, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve doğal sit alanları, Genel Müdürlüğün talebi ile maden rezervleri göz önüne alınarak ilgili bakanlık tarafından yeniden belirlenir.
ONUNCU BÖLÜM
Su Havzalarında
Madencilik Faaliyetleri
Genel ilkeler
Madde 54 – Su havzalarındaki maden rezervleri değerlendirilirken mevcut su kalitesini korumak esastır.
Maden ruhsat sahibi, kısa, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da ilgili kurumu bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, orta ve uzun mesafeli koruma alanlarında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili kuruma bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili kurumca yapılacak değerlendirme sonucuna göre maden ruhsat sahibinin faaliyeti süresince uyulması gerekli esaslar belirlenerek izin verilir.
Mutlak koruma alanı
Madde 55 – Mutlak koruma alanı, içme ve kullanma suyu alınan rezervuarların maksimum su seviyesinden itibaren 100 metre genişlikteki şerit, mutlak koruma alanıdır. Söz konusu alanın sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, mutlak koruma alanı havza sınırında son bulur. Mutlak koruma alanında madencilik faaliyetleri yapılmasına izin verilmez.
Kısa mesafeli koruma alanı
Madde 56 – Kısa mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu alınan rezervuarların mutlak koruma alanı sınırından itibaren 900 metre genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, kısa mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.
Kısa mesafeli koruma alanında madencilik faaliyetleri yapılmasına izin verilmez. Ancak, maden ruhsatı alındıktan sonra, kısa mesafeli koruma alanı ilan edilen sahalarda, kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak ve/veya çevresel etki değerlendirmesi raporu ile ortaya konulan galeri yöntemi ile patlatmalar dışındaki maden istihracına ve kimyasal madde kullanılmadan işletilen tesislere izin verilir. Faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Orta mesafeli koruma alanı
Madde 57 – Orta mesafeli koruma alanı, içme ve kullanma suyu alınan rezervuarların kısa mesafeli koruma alanı sınırından itibaren 1 km genişliğindeki şerittir. Söz konusu alan sınırının su toplama havzası sınırını aşması halinde, orta mesafeli koruma alanı havza sınırında son bulur.
Orta mesafeli koruma alanı içinde maden ruhsatı ile arama faaliyetleri yapılır. Maden ruhsat sahibi kazı gerektirmeyen arama faaliyetleri için, gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili kuruma bilgi verir.
Orta mesafeli koruma alanı içinde, kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen veya çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre yapılması uygun bulunan galeri yöntemi ile patlatmalar dışındaki maden istihracına ve kimyasal madde kullanılmadan işletilen tesislere izin verilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Uzun mesafeli koruma alanı
Madde 58 – İçme ve kullanma suyu alınan rezervuarların yukarıda tanımlanan koruma alanlarının dışında kalan su toplama havzasının tümü uzun mesafeli koruma alanıdır.
Uzun mesafeli koruma alanı içinde, kirlilik oluşturmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen veya çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre yapılması uygun bulunan maden istihracı ve her türlü tesis yapılabilir. Ancak faaliyet sırasında alıcı ortama yapılacak deşarjlarda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.
Faaliyetlerin denetimi
Madde 59 – Alıcı ortama, ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı olarak su deşarj ederek çevre ve insan sağlığına zarar verdiği tespit edilen madencilik faaliyetleri, valilik tarafından durdurularak Genel Müdürlüğe bildirilir. Madencilik faaliyetlerinin devamı hakkında Çevre ve Orman Bakanlığının görüşü alınarak, gerekli incelemeler sonucu Genel Müdürlük tarafından en geç on beş gün içinde karar verilir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kısıtlama getirilmemesi
Madde 60 – Su havzalarındaki madencilik faaliyetlerine diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve diğer kanunlar ile bu Yönetmelik ile belirlenmiş olan hükümlerin dışında kısıtlamalar getirilemez.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Kıyı Alanları, Sahil Şeritleri ve Karasularında
Madencilik Faaliyetleri
Genel ilke
Madde 61 – Kıyılarda ve sahil şeritlerinde, müktesep haklar korunmak kaydıyla 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine aykırı madencilik faaliyetlerinde bulunulamaz.
I (a) Grubu ruhsatların verilmesi
Madde 62 – Denizlerde kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki bölge ve deniz sahil şeritlerinde I (a) Grubu maden ruhsatı verilemez.
Kıyı çizgisinden deniz istikametine doğru I (a) Grubu maden işletme ruhsatı verilecek yerler, valilikçe gerekli incelemeler yapılarak belirlenir. 20 metreden daha az derin denizlerde I (a) Grubu maden işletme ruhsatı verilmez.
I (a) Grubu ruhsatlar ile ilgili tesisler
Madde 63 – Göl ve akarsulara 60 metre mesafe dahilinde I (a) Grubu ruhsatlar ile ilgili tesislerin kurulmasına çevre kirliliği oluşturmayacak önlemler alınarak valilikçe izin verilir.
Diğer grup madenlerin aranması
Madde 64 – Maden ruhsat sahibi, deniz, göl ve akarsular ile deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğindeki sahil şeridi ve karasularında; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da ilgili kurumu bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, deniz, göl ve akarsular ile deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğindeki sahil şeridi ve karasularında; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili kuruma bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucuna göre izin verilir.
Arama faaliyetlerinde, çevre kirliliği oluşturmayacak önlemler alınarak ve moloz, cüruf, toprak ve çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. Arama ruhsatı döneminde çalışılan alan, çevre ile uyumlu hale getirilir.
Diğer grup madenlerin üretimi
Madde 65 – Maden rezervi belirlenmesi sonrası deniz, göl ve akarsular ile deniz ve göllerin kıyılarının devamı niteliğindeki sahil şeridi ve karasularında madencilik faaliyetlerine başlanması için valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da ilgili kuruma gerekli belgelerle müracaat edilir. Kirlilik bırakmayacağı bilimsel ve teknik olarak belirlenen veya çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre yapılması uygun bulunan madencilik faaliyetlerine ilgili kurum tarafından izin verilir. İlgili bakanlık bu alanı plan notlarına işler.
Faaliyetle ilgili tesis inşası
Madde 66 – Kıyılar ve sahil şeritlerinde çevresel etki değerlendirmesi raporuna göre uygun bulunan veya seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler kapsamında olup “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilen madencilik faaliyetleri için zorunlu olan yükleme, enerji santrali, zenginleştirme gibi tesislere ilgili bakanlıkça izin verilebilir.
Eriyik halde maden üretimi ve tesisleri
Madde 67 – Deniz, göl ve akarsulardan ortam veya rezervuarının doğal dengesini bozmadan eriyik halde mineral içeren su alınarak, maden üretimi yapılabilir. Bu üretim için gerekli olan pompa istasyonu, altyapı ve tesislerin kıyılarda yapılmasına ilgili bakanlık tarafından izin verilir.
İmar planları
Madde 68 – Kıyılarda ve sahil şeritlerindeki madencilik faaliyet alanları, imar planları ile çevre düzeni planlarına plan notu olarak düşülür.
ONİKİNCİ BÖLÜM
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 69 – Maden ruhsat sahibi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin bulunduğu alanlarda; prospeksiyon, jeolojik harita yapımı, numune alımı, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Genel Müdürlüğü ya da Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezlerinin bulunduğu alanlarda; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Kültür ve Turizm Bakanlığına bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yapılacak değerlendirme sonucuna göre maden ruhsat sahibinin faaliyeti süresince uyulması gerekli esaslar belirlenerek Kültür ve Turizm Bakanlığınca izin verilir.
Üretim faaliyetleri
Madde 70 – Maden üretim faaliyetinde bulunmak isteyen maden ruhsat sahibi; gerekli belgelerle valiliğe veya Genel Müdürlüğe ya da Kültür ve Turizm Bakanlığına müracaat eder. İzin talep edilen alanda çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda madencilik faaliyetlerine Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından izin verilir. Çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenecek esaslara göre üretim faaliyeti yapılır.
Çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetlerinde, maden ruhsat sahiplerinin müracaatına istinaden, yapılacak işlemler bir ay içinde tamamlanır.
Görüş alınması
Madde 71 – Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri belirlenmeden önce Bakanlığın görüşü alınır.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Askerî Yasak ve Güvenlik Bölgelerinde
Madencilik Faaliyetleri
Temel ilke
Madde 72 – Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri içinde maden kaynaklarımızın araştırılması, aranması ve işletilmesi Genelkurmay Başkanlığının olumlu görüşleri alınarak bu Yönetmelik kapsamında yürütülür.
Askeri yasak ve güvenlik bölgeleri kurma kararı
Madde 73 – Maden varlığı belirlenmiş bir alanda askeri tesis ve yasak bölge ilan edilmesine karar verilmesi durumunda yapılacak madencilik faaliyetlerinin devamına, Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle kamu yararı göz önünde bulundurularak karar verilir.
Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde madencilik faaliyetleri
Madde 74 – Bakanlık, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde maden arama faaliyeti ile ilgili talebi Genelkurmay Başkanlığına bildirir. Genelkurmay Başkanlığı konu ile ilgili gerekli incelemeyi yaparak maden arama faaliyetine izin verilip verilmediğini Bakanlığa bildirir.
Askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde madencilik üretim faaliyetleri, Kanun kapsamında projesine uygun olarak ve çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirtilen esaslar dahilinde, Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak yapılır.
Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde havadan maden araştırması
Madde 75 – Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde madencilik araştırma ve aramalarına yönelik her türlü havadan jeolojik, jeofizik ve benzeri prospeksiyon çalışmaları Genelkurmay Başkanlığının izni alınarak yapılır. Bu çalışmalar için Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek esaslara uyulması zorunludur.
Diğer askeri bölgelerde madencilik faaliyetleri
Madde 76 – Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri dışındaki Milli Savunma Bakanlığına tahsisli bölgelerdeki madencilik faaliyetleri, ilgili bakanlığın izni ile yürütülür.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gayrisıhhi Müesseselerde İzinler
İzin
Madde 77 – Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan madencilik faaliyetleri için belediyelerden, bu alanlar dışında ise il özel idarelerinden çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda izin alınır.
İmar alanları içinde olup, çevresel etki değerlendirmesi prosedürüne tabi olmayan madencilik faaliyetleri, ilgili yerel merci tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
Maden ruhsatı alındıktan sonra imar alanları içine alınan madencilik faaliyetlerine ilgili yerel merci, müktesep hakları dikkate alarak izin verir.
Onaylı imar planı olan mücavir alanlar içinde arama ve işletme ruhsatı döneminde maden üretim faaliyeti ve bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için çevresel etki değerlendirmesi prosedürü kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda birinci fıkrada belirtilen idarelerden izin alınır.
Belediye ve mücavir alan sınırları dışında kalan ve imar planları bulunmayan alanlarda yapılan veya yapılacak olan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler ve bunların müştemilatı için imar planı yapılmaz. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilen veya bunların kapsamı dışında olan faaliyetlere, il özel idareleri tarafından başka bir belge aranmadan izin verilir.
Gayrisıhhi müesseselerle ilgili izinlerde ilkeler
Madde 78 – Çevresel etki değerlendirmesi süreci sonunda “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı alan ve seçme ve eleme kriterlerine tabi olup “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alan tesisler yer seçimi ve tesis kurma izni almış kabul edilir.
Projesine uygun olarak inşa edilmiş birinci sınıf gayrisıhhi müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, yetkili idarelerde oluşturulacak gayrisıhhi müesseseler inceleme kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi bir yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre inceleme kurulunun kararıyla bu süre iki yıla kadar uzatılabilir.
Deneme izni, bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.
Sağlık koruma bandı ile ilgili ilkeler
Madde 79 – Birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında, sağlık koruma bandı konulması mecburidir. Sağlık koruma bandı mülkiyet sınırları dışında belirlenemez ve bu alan içinde mesken veya insan ikametine mahsus yapılaşmaya izin verilmez.
İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilebilir.
Sağlık koruma bandı tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeler esas alınır.
Seçme, eleme kriterlerine tabi olan madencilikle ilgili projeler kapsamında “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilen faaliyetler ile ÇED kapsamına girmeyen faaliyetler için sağlık koruma bandı şartı aranmaz.
Açılma ruhsatı
Madde 80 – Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş veya deneme izni sonunda çalışmasında sakınca bulunmadığı anlaşılan birinci sınıf gayrisıhhi müesseselerin çalışabilmesi için müracaatı takip eden 7 gün içinde yetkili idarenin inceleme kurulu tarafından yerinde inceleme yapılır. Deşarj ve emisyon izin belgesi veya analizi ÇED raporuna uygun olan yerler için diğer tüm bilgi ve belgeler de dikkate alınmak suretiyle, açılma raporu düzenlenir ve yetkili idareye sunulur. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından 3 gün içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır.
Birinci sınıf gayrisıhhi müessese başvuru ve beyan formunda yer alan bilgiler esas alınarak bir ay içinde yapılan denetimlerde, beyan edilen hususlara aykırı bir durumun tespiti halinde ilgililer hakkında gerekli kanunî işlem yapılır. Aykırılık ve eksiklikler toplum ve çevre sağlığı açısından bir zarar doğurmuyorsa, tedbirlerin alınması ve eksikliklerin giderilmesi için bir yılı geçmemek üzere süre verilir. Verilen süre içinde aykırılık ve eksikliklerini gidermeyen işletmelerin faaliyeti söz konusu aykırılık ve eksiklikler giderilinceye kadar durdurulur.
İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseselerin açılması için yetkili idareye yapılacak başvuru üzerine, inceleme kurulu en geç 7 gün içinde yerinde inceleme yaparak raporunu düzenler. Yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi inceleme kurulunun raporunu değerlendirerek en geç 3 gün içinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilip verilmeyeceğine karar verir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesine karar verildiği takdirde aynı gün içinde ruhsat düzenlenir.
İnceleme kurulunun raporu üzerine işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmemesine karar verilmesi durumunda nedeni başvuru sahibine yazılı olarak aynı gün içinde bildirilir.
Ruhsatın verilmesinden sonra yetkili idare tarafından yapılacak denetim sonucunda toplum ve çevre sağlığı açısından zararlı olan işletmelerin faaliyeti, eksiklikler ve aykırılıklar giderilinceye kadar derhal durdurulur.
İşletme ruhsat alanlarının plan notuna işlenmesi
Madde 81 – Çevre düzeni planı ve imar planlarına, Kanun kapsamında verilmiş yürürlükteki işletme ruhsat alanları ve ilgili tesisler madencilik faaliyet alanı olarak plan notuna işlenir. Maden ruhsatı sahibi, gerekli belgelerle valiliğe, ilgili merci veya Genel Müdürlüğe müracaat eder. İlgili mercinin yapılan müracaatı bir ay içinde cevaplandırması zorunludur.
Organize sanayi bölgelerinin çevresinde madencilik faaliyetleri
Madde 82 – Organize sanayi bölgelerine 60 metre mesafe dahilinde madencilik faaliyetleri ilgili organize sanayi bölgesi yönetiminden izin alınarak yapılır. Ancak, müktesep haklar bu madde hükümlerinden istisnadır.
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
Çevresel Etki Değerlendirmesi ile İlgili
Madencilik Faaliyetleri
Ruhsat sahibinin yükümlülükleri
Madde 83 – Maden ruhsat sahipleri, çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler için çevresel etki değerlendirmesi raporunu veya seçme eleme kriterleri uygulanacak projeler için proje tanıtım dosyasını hazırlamak, ilgili kuruma veya valiliğe ya da Genel Müdürlüğe sunmak ve faaliyetlerini verilen karara göre gerçekleştirmekle yükümlüdürler.
Ruhsat sahipleri, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmesi sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarının isteyeceği her türlü bilgi, doküman ve görüşü süresi içinde vermekle yükümlüdürler.
Özel format belirlenmesi
Madde 84 – Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirmesi raporu uygulanacak faaliyetler için maden ruhsat sahibine Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre özel format verilir.
Özel format belirleme işlemi müracaat tarihinden itibaren en geç 12 iş günü içerisinde tamamlanarak proje sahibi veya temsilcisine verilir.
Proje sahibi özel formatın veriliş tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde çevresel etki değerlendirmesi raporunu, Çevre ve Orman Bakanlığına sunmakla ve Genel Müdürlüğe bilgi vermekle yükümlüdür.
Yönetmeliğe aykırı uygulamaların durdurulması
Madde 85 – Madencilik faaliyetlerine ilişkin projelerde;
a) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadan üretim faaliyetine başlandığının tespit edilmesi durumunda faaliyet durdurulur. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça durdurma kararı kaldırılmaz.
b) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” ya da “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından çevresel etki değerlendirmesi raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu taahhütlere uyulması için Çevre ve Orman Bakanlığınca bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz veya gerekli önlemler alınmaz ise faaliyetin durdurulması için Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Genel Müdürlükçe faaliyet durdurulur. Genel Müdürlükçe verilen durdurma kararı yükümlülükler yerine getirilmedikçe kaldırılmaz.
Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler
Madde 86 – Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın aşağıdaki madencilik faaliyetleri için çevresel etki değerlendirmesi uygulanır:
a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,
b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarılması,
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri,
d) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin üretimi ve her türlü işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb) projelerinden 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede olanlar,
e) Asbest madeni işletmeleri ve zenginleştirme tesisleri,
Seçme, eleme kriterleri uygulanacak projeler
Madde 87 – Seçme, eleme kriterleri uygulanacak projelerde çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak listede yer alan alt sınırlar üst sınır olarak alınır. Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın aşağıdaki madencilik faaliyetleri için seçme, eleme kriterleri uygulanır:
a) Aşağıdakiler dışında her türlü madenin çıkarılması(çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projeler listesinde yer almayanlar)
b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması, işlenmesi ve yıllık 100.000 m² ve üzeri kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
c) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri kapasiteli tesisler,
d) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının çıkarılması ve depolanması,
e) Kanunun 2 nci maddesinde yer alan I. ve II. Grup madenlerin üretimi ve her türlü işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme, yıkama vb) (25.000 m3/yıl ve üzeri),
f) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması ve/veya bu madenlerin her türlü işleme tesisleri,
f) Çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak listede yer almayan cevher hazırlama veya zenginleştirme tesisleri,
Bu maddede belirtilen limitlerin altında kalan madencilik faaliyetleri, çevresel etki değerlendirmesi kapsamı dışındadır.
ONALTINCI BÖLÜM
Sulak Alanlarda
Madencilik Faaliyetleri
Arama faaliyetleri
Madde 88 – Maden ruhsat sahibi, sulak alanlar dahilinde; prospeksiyon, jeolojik harita yapma, numune alma, jeofizik araştırma gibi herhangi bir kazı faaliyeti gerektirmeyen maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliği veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünü ya da Genel Müdürlüğü bilgilendirerek arama faaliyetlerinde bulunur.
Maden ruhsat sahibi, sulak alanlar dahilinde; sondaj, yarma, galeri gibi maden arama faaliyetleri yapılmadan önce gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ya da Genel Müdürlüğe bir dilekçe ile başvurur. Başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılacak inceleme sonucuna göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce izin verilir.
Üretim faaliyetleri
Madde 89 – Ruhsat sahibi, sulak alanlar dahilinde; maden arama ve işletme ruhsatı döneminde üretim faaliyeti gösterebilmesi için gerekli belgelerle valiliğe veya Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ya da Genel Müdürlüğe başvurur. Sulak alanlar dahilinde maden üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendirmesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce izin verilir.
ONYEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Faaliyetlerin denetimi
Madde 90 – Bu Yönetmelik kapsamında izin verilmiş alanlardaki madencilik faaliyetlerini ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları kendi mevzuatı kapsamında denetleyebilir. Yapılan denetimlerde maden ruhsat alanlarında bu Yönetmelik esaslarına uygun çalışılmadığının tespiti halinde, ilgili bakanlık ya da kamu kurum ve kuruluşu tarafından bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak işlemler Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde önlemler alınıncaya kadar Genel Müdürlük tarafından bu alanda madencilik faaliyetleri durdurulur.
Bu Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlükçe verilen işletme iznine dayalı olarak sürdürülen madencilik faaliyetleri, kanunlarda yer alan hükümler haricinde durdurulamaz.
Maden atıkları
Madde 91 – Maden atıkları, özel işleme tabi atıklar kapsamındadır. Maden atıklarının yönetimine ilişkin yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca müştereken çıkarılır.
Geçici Madde 1 – 20/11/1981 tarihli ve 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesi gereğince büyükşehir belediye başkanlıklarının ilgili genel müdürlüklerince çıkarılan su havzaları koruma yönetmelikleri, Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınarak bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda en geç altı ay içinde yeniden düzenlenir.
Geçici Madde 2 – Ruhsat sahibi bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce almış olduğu ruhsatın çevresel etki değerlendirme prosedürü dışında olması halinde, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 ay içinde gerekli belgelerle birlikte ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe müracaat eder.
Geçici Madde 3 – 5/6/2004 tarihinden önce, maden ruhsat sahipleri ile Orman Genel Müdürlüğü arasında yapılmış sözleşmelere göre alınması gereken bedeller, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre tahsil edilir.
Yürürlük
Madde 92 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 93 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.