Özel Ağaçlandırma

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA

Bozuk vasıflı orman alanlarında ve boş orman topraklarında, hazine arazilerinde, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetindeki alanlarda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından onaylanan proje doğrultusunda her türlü faydalanma ve korumanın ilgilisi tarafından yapılan ağaçlandırmalara “Özel Ağaçlandırma” denir.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMAYA KONU SAHALAR

Özel ağaçlandırma çalışmaları;

-Orman İşletme Müdürlüklerince tespit edilen alanlarda

– Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerlerde,

– Gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyeti ve tasarrufundaki alanlarda yapılabilmektedir.

SAHA BÜYÜKLÜĞÜ

Alt Sınır

– Ormanlık alanlarda 5 dekar, (5 Dönüm)

– Hazine arazilerinde 20 dekar,(20 Dönüm)

– Sahipli arazilerde 5 dekardır.(5 Dönüm)

Üst Sınır

– Devlet ormanlarında, hazine arazilerinde ve sahipli arazilerde özel ağaçlandırma çalışmalarında üst sınır yoktur.

(Ancak, Devlet ormanlarında gerçek kişilere verilen saha izni toplamda 50 hektarı geçemez. )

BAŞVURU VE SAHA TAHSİSİ

Orman Sayılan Yerlerde;

– Orman İşletme Müdürlüklerince tespit edilen ya da tespit edilecek olan alanlar müdürlüklere ait internet sitelerinden Ocak-Şubat-Mart ve Eylül-Ekim-Kasım ayları içerisinde ilkbahar ve sonbahar dönemi olmak üzere iki dönem halinde 30 gün süreyle ilan edilir.

– Ayrıca ilan edilen bu sahalardan köy ve belde mülki hudutları içerisinde kalan alanlar, internetten yapılan ilanlarla aynı anda, işletme müdürlüklerince ilgili köy ve beldenin uygun yerlerine asılmak suretiyle de duyurulur.

– Müracaatlar; ilanda belirtilen müracaat süresi içerisinde, ilan edilen sahanın işletme müdürlüğü, şefliği, serisi, bölme ve parça numaraları, alanı, belde/köyü ve mevkii belirtilerek ilgili işletme müdürlüğüne yapılır.

– Talep edilen sahaya birden fazla müracaatın olması halinde müracaatın bitiş tarihinden itibaren 30 gün içinde kura ile hak sahibi belirlenecektir.

– Müracaatçıların kuraya katılabilmeleri için ilgili işletme müdürlüğü veznesine Genel Müdürlükçe her yıl ocak ayında belirlenecek olan aşağıda belirtilmiş olan başvuru bedelini yatırmaları gerekmektedir.

Müracaata konu alan miktarı

Müracaata konu alan miktarı(Hektar) Başvuru Bedeli(TL.)
0.5 – 5.0 arası 500.00
5.01 – 10.0 arası 1000.00
10.01 – 20.0 arası 1500.00
20.01 – 50.0 arası 2500.00

– Müracaat bedelleri; hak sahipliği sıralama tutanağında yer alan müracaatçıların başvuru bedelleri saha izni verildikten sonra, saha izni verilen izin sahibinin başvuru bedeli ise izin süresi sonunda faizsiz olarak iade edilir.

Hazine ve Sahipli Arazilerde;

– Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerde sahanın ada ve parsel numarası belirtilerek,

– Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde talep edilecek sahaya ait kroki veya harita dilekçeye eklenerek,

illerde valiliklere, ilçelerde ise kaymakamlıklara müracaatta bulunulur.

– Saha tahsisi/kiralama Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yapılır.

Tahsis/kiralama belgesi ile birlikte Orman İşletme Müdürlüğüne müracaat edilir.

– Sahipli arazilerde tapu belgesi, çaplı tasarruf belgesi (tapu çapı) veya tapu sınırlarının gösterildiği koordinatlı harita (aplikasyon krokisi) ve tapu sicil müdürlüklerinden temin edilen taşınmaza ait tapu kaydı (tapu bilgisi) dilekçeye eklenerek orman işletme müdürlüklerine müracaatta bulunulur.

Projelendirme, kredi ve hibe işlemleri Orman İşletme Müdürlüklerince yürütülür.

PROJELENDİRME

Orman Sayılan Yerlerde;

– İşletme müdürlüğü tarafından, hak sahibine 30 gün içerisinde sahanın krokisini gösteren memleket haritasına işlenmiş 6 derecelik koordinat özet çizelgesi ve diğer belgeler istenir.

– Bu aşamadan sonra tarafımızdan yani yetkili serbest orman mühendisince  istenilen belgeler hazırlanır.

– Onaylanan izin raporu sonrasında yine yetkili serbest orman mühendisince 90 gün içerisinde 6912 nolu Özel ağaçlandırma tamimindeki dizpozisyona uygun şekilde proje hazırlanır.

Hazine ve Sahipli Arazilerde;

– Başvuru uygun görüldüğü takdirde İşletme müdürlüğü tarafından başvuru sahibine, yetkili serbest orman mühendisince 90 gün içerisinde 6912 nolu Özel ağaçlandırma tamimindeki dizpozisyona uygun şekilde hazırlatılan projeyi müdürlüğe teslimi için yazlı tebligatta bulunur.

– Projeler  serbest ormancılık bürolarında çalışan yetkili orman mühendislerince tanzim edilir.

– Projeler en geç 3 ay içerisinde tanzim ettirilir,

– Hazırlanan proje İşletme müdürlüğünce 30 gün içinde büroda ve arazide incelenir.

Uygun görülen projeler Orman İşletme Müdürlüğünce onaylanır.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMADA KULLANILABİLECEK TÜRLER

Orman Sayılan Yerlerde;

– Çam, sedir, meşe, kayın, kızılağaç, kavak, söğüt, çınar gibi odunundan faydalanılan ağaç türleri,

– Ceviz, badem, fıstıkçamı, antepfıstığı, harnup, kestane, defne gibi meyve ve yaprağından faydalanılan türler,

– Bu türlerin altında da (tek yıllık) tıbbi, aromatik, yumrulu ve soğanlı bitkiler, yetiştirilebilir.

Hazine ve Sahipli Arazilerde;

Orman sayılan yerlerde kullanılan türlerin yanı sıra,

– Zeytin,

– Alt tür olarak üzüm bağı kurulabilir, tarım ürünleri yetiştirilebilir.

ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARINDAN İZİN VERİLEN TESİSLER

Orman Sayılan Yerlerde;

– Üretim, bakım ve koruma amaçlı konteynır, karavan ile hangar-depo, su deposu, sulama ve yangın havuzu, su isale hattı, su kuyusu, elektrik tesisleri ve B tipi tali orman yolu yapılmasına izin verilebilir.

– Hangar ve depolar; temel kullanılmadan toprak veya demirli ya da demirsiz beton zemin üzerine geçici olarak 25 hektara kadar olan sahalarda 40 m², 25 hektarın üzerindeki sahalarda ise 120 m²’ yi geçmeyecek şekilde tamim ekindeki standartlarında yapılabilir. Ayrıca aynı sahaya hangar – depodan başka en fazla iki adat taşınabilir konteynır ve ya karavan konulabilir.

Hazine Arazilerinde;

Ormanlık alanlardakilere ilaveten proje sahası yatay alanının %0,1 (binde bir) ‘ine kadar alanda projeye uygun standartta prefabrik yapılabilir. Bu miktar 3000 m²’yi geçemez.

Sahipli Arazilerde;

Ağaçlandırma bakım, koruma ve üretim hizmetlerinde kullanılmak üzere projeye uygun standartta prefabrik yapılabilir.

HİBE VE KREDİLENDİRME

– Özel ağaçlandırmada köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve tüzel kişilere düşük faizli kredi verilir.

– Kredi veya hibe kullanmak istemeyenlere talepleri halinde onaylı uygulama projesinde belirtilen tür, yaş ve adette fidan ücretsiz olarak verilebilir.

HİBE VE KREDİ VERİLEN İŞ GRUPLARI

Özel ağaçlandırma kapsamında projede belirtilen;

– Proje yapım bedeline,

– Arazi hazırlığına,(varsa toprağın üzerindeki örtünün temizlenip toprağın işlenmesi)

– Dikim ücreti,

– Fidan  bedeline,

– İhata (Dikenli Tel Çit)  giderlerine,

– Üç yıllık bakım tutarına

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü birim fiyatları üzerinden her yıl Bakanlıkça belirlenen miktar kadar hibe veya kredi verilir.

HİBE VEYA KREDİ ÖDEMELERİ

Hibe ve kredi ödemeleri avans şeklinde yapılmamaktadır.

İşletme müdürlüğünce projedeki iş gruplarının gerçekleştirildiğinin tespitinden sonra düzenlenen hakediş raporuna göre hibe veya kredi ödemesinde bulunulmaktadır.

KREDİ FAİZ ORANLARI

– Odunundan faydalanılan çam, sedir, meşe, kayın vb. türlerle yapılacak ağaçlandırmalara verilen

kredinin vadesi 30 yıl olup, faizsizdir.

– Meyvesinden ve yaprağından faydalanılan ceviz, badem, harnup, defne vb. türler ile yapılacak ağaçlandırmalar için verilen kredinin vadesi 15 yıl olup, yıllık %1-2 civarında faiz uygulanmaktadır.

Etiketler:

Yorumlar kapalı